ANGELNIEMEN KYLÄSUUNNITELMA


JOHDANTO.. 3

Miksi suunnitelma on tehty?. 3

Miten suunnitelma on tehty?. 3

Tekoprosessin kuvaus. 3

KUVAUS KYLÄSTÄ JA SEN HISTORIASTA.. 4

KYLÄ TÄNÄÄN - Mitä meillä on?. 5

TULEVAISUUS.. 7

Yleistavoite: millainen kylä on 10 vuoden päästä?. 7

Nelikenttäanalyysi 7

KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMENPITEET.. 8

Ympäristö. 8

Maisemanhoito. 11

Virkistyskäyttö. 11

Rakentaminen. 13

Palvelut. 13

Angelniemen julkiset palvelut. 13

Juhlatilat ja majoitus. 14

Ravintolapalvelut. 14

Toiminta (www.angelniemi.fi). 14

Nähtävyydet. 14

Kyläsuunnitelman seuranta ja ylläpito. 14JOHDANTO

Miksi suunnitelma on tehty?

Angelniemen kyläyhdistys ry päätti v. 2005 tehdä kyläsuunnitelman. Hankkeesta vastaa kyläyhdistyksen hallitus. Kylämme, kuten muutkin Suomen kylät ja kyläalueet, tarvitsevat kyläsuunnitelmia silloin, kun

- Kylä hakee kylän ulkopuolista hankerahoitusta kylän kehittämiskohteille.

- Rahoittajille kyläsuunnitelma on tärkeä asiapaperi, josta näkyy kylän yhteinen tahto kehittää kylää suunnitellulla tavalla.

- Lisäksi kyläsuunnitelma toimii kylällä asiakirjana, josta kyläläiset voivat tarkistaa miten kylää on yhdessä päätetty kehittää tulevina vuosina.

Kyläsuunnitelma kootaan niistä tiedoista, joita kyläläisiltä saadaan kyläkyselyn ja yhteisten kyläkokousten aikana. Osallistumalla kyselyyn sekä kyläkokouksiin kyläläiset ovat mukana vaikuttamassa alueemme tulevaisuuteen. Jatkossa kyläsuunnitelmaa tullaan tarkistamaan ja seuraamaan (vuosittain), joten se on koko ajan kyläläisten yhteinen julkilausuma kylän tulevasta kehittämisestä.

Miten suunnitelma on tehty?

Suunnitelmaa varten kyläläisiltä kerättiin tietoja, mielipiteitä ja toivomuksia kylän kehittämisestä kyselylomakkeella. Ensimmäinen kysely tehtiin kesällä 2005. Tämän osuuden suunitteli ja toteutti Elina Kivelä. Kyselyyn vastattiin perheittäin (1 lomake/talous).

Kyläyhdistyksen hallitus, yhdessä Elina Kivelän kanssa, laati yhteenvedon kyselyn vastauksisata ja on käyttänyt sitä jo vuosittaisen toimintasuunnitelmansa laatimiseen. Kyläkyselyn tuloksia on esitelty myös kyläilloissa. Myös kyselyyn sisältyneestä ’Avoimet kommentit’ osiosta on tehty yhteenveto. Alueella toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä tullaan informoimaan kyselyn tuloksista.

Jatkokysely tehtiin kesällä 2007 ja kyläsuunnitelma esitellään yhdistyksen kevätkokouksessa 2008. Kyläsuunnitelma viedään myös yhdistyksen kotisivuille. On huomattava että kyläsuunnitelma on elävä dokumentti, jossa kuitenkin kyläläisten tärkeänä pitämän painopistealueet toimivat perustana.

Tekoprosessin kuvaus

Aloitus, kyselyvaihe, koontivaihe, tulkintavaihe, yhteenveto, tiedottaminen, toimenpidevaihe, seuranta ja ylläpito.

 

KUVAUS KYLÄSTÄ JA SEN HISTORIASTA

Angelniemi on entinen itsenäinen kunta, jonka ensimmäinen kunnallislautakunnan kokous pidettiin, sen mukaan kuin tietoja on säilynyt kunnan arkistossa, helmikuun 13. päivänä 1870. Kunta liitettiin Halikkoon v. 1967, joten se ei aivan saavuttanut sadan vuoden rajapyykkiä itsenäisenä kuntana. Angelniemen kunta sijaitsi vanhan ykköstien eteläpuolella Halikonlahden rannalla, kulkien kapeana kaistaleena etelästä Kemiön saaren puolelta pohjoiseen vanhalle ykköstielle.

Kuntaliitoksen jälkeen, tosin vasta v. 1981, Angelniemelle perustettiin oma kyläyhdistys, joka toimii entisen Angelniemen kunnan alueella. Kyläyhdistyksen tehtävänä sääntöjensä mukaan on Angelniemen kaikenpuolinen kehittäminen. Tämä tarkoittaa mm. toimenpiteitä alueen palvelujen, elinkeinotoiminnan ja asuntotuotannon kehittämiseksi, mutta myös asukkaiden yhteishengen ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Myös Angelniemen kunnan mielenkiintoista historiaa ja merellistä ominaisleimaa halutaan vaalia.

Angelniemen keskukseksi muodostui aikanaan Kokkilan kylä posteineen, pankkeineen ja kauppoineen. Nämä lopettivat toimintansa pääosin 1990-luvulla. Jo kaukaisempaan historiaan kuuluvat mm. meijeri ja säännöllinen laivaliikenne: viimeinen laiva lastattiin kesällä 1964 ja meijerikin purettiin 1960-luvun loppuun tultaessa. Laivaliikenteestä on toki jäljellä satama, ja merellisiä perinteitä jatkavat asukkaat innokkaina veneilijöinä. Ammattimaisen merenkulun edustajana Kokkilan lossi palvelee yhä asukkaita, silloin tällöin julkiseen keskusteluun nousevista siltahankkeista huolimatta.

Muita Angelniemen alueen tunnetuimpia kyliä ovat Peksala, Angela, Sapalahti ja Päärnäspää Kemiön saaren puolella, Toppjoki lännessä Järvenkyläntien varrella sekä Kanamäki, Torkkila, Pöylä ja Isokylä alueen pohjoisosiin vievien Pöyläntien ja Sauvontien varrella. Nämä kylät edustavat Angelniemen maaseutua, joka on yhtä perinteinen kuin Kokkila alueen keskuksena. Meri luo suotuisan ilmaston puutarhaelinkeinolle ja maisemaan kuuluvatkin laajat omenapuutarhat Halikonlahden molemmin puolin. Tässä piileekin Angelniemen rikkaus: maaseutu peltovainioineen, puutarhoineen ja pikku kyläkeskuksineen – ja toisaalta Kokkila tiiviimmin rakennettuna, merellisenä keskuksena.

Halikon kunta markkinoi eteläistä aluettaan Meri-Halikon nimellä, johon silloin kuuluvat Angelniemen ja Vartsalan alueet. Kyläyhteisöinä nämä ovat melko itsenäisiä, mutta nykyään mm. päiväkoti ja koulu sekä yhdistystoiminta rikkovat näitä kylien perinteisiä rajoja. Asuinalueina ja kesäisinä retkeilyreitteinä niiden arvoa ei ehkä ole vielä täysin ymmärretty.

Halikkoon liittymisen jälkeen Angelniemi -nimen haluttiin säilyvän ja v. 1969 virallisiin maanmittauslaitoksen karttoihin muutettiin niissä aikaisemmin ollut Kokkilan kylä nimeltään Angelniemen kyläksi (Lähde: Maanmittauslaitos, Salo). Kokkila-nimi on säilynyt kuitenkin arkikielessä. Käytännössä Angelniemi on edelleen se laajempi entisen kunnan aluetta tarkoittava alue, joka yhä yhdistää asukkaitaan.

Angelniemen kouluja olivat Kokkilan, Peksalan, Sapalahden ja Torkkilan koulut. Kolme viimeksimainittua lopetettiin 1957-1964 välisenä aikana ja Kokkilan koulu jäi Angelniemen kunnan ainoaksi kouluksi. 1970-luvun peruskoulu-uudistuksen jälkeen sen nimi oli Angelniemen ala-aste, ja tänä päivänä se on Meri-Halikon koulu Halikon kunnassa. Kouluauto kerää oppilaat paitsi entisen Angelniemen kunnan alueelta, myös Vartsalasta. Meri-Halikon koulu saavutti v. 2002 kunnioitettavan 120 vuoden iän.

Angelniemen kirkko sijaitsee Kemiön saaren puolella. Lossimatka sinne kannattaa tehdä. Kirkkoa ympäröivät jylhät, luonnonkauniit maisemat ja sieltä avautuu upea näköala merelle. Jos kirkon ovi ei ole auki, niin voi hiljentyä kuuntelemaan puiden huminaa, laineiden liplatusta tai mahtavana vellovaa merta myrskysäällä. Tai vaikkapa ihailla auringon laskua Karhusaaren taakse.

KYLÄ TÄNÄÄN - Mitä meillä on?

Väestö

Angelniemen entisen kunnan alueella asuu vakinaisesti n. 400 asukasta. Kesäisin alueen väkimäärä lisääntyy huomattavasti kesäasutuksen vuoksi.

 

Tilanne: 17.04.2008

Miehiä

Naisia

Yhteensä

Ikäluokka

lkm

%

lkm

%

lkm

%

0 - 6 vuotta

13

3.27 %

13

3.27 %

26

6.53 %

7 - 13 vuotta

19

4.77 %

23

5.78 %

42

10.55 %

14 - 16 vuotta

12

3.02 %

10

2.51 %

22

5.53 %

17 - 19 vuotta

9

2.26 %

8

2.01 %

17

4.27 %

20 - 29 vuotta

9

2.26 %

17

4.27 %

26

6.53 %

30 - 39 vuotta

20

5.03 %

18

4.52 %

38

9.55 %

40 - 49 vuotta

35

8.79 %

32

8.04 %

67

16.83 %

50 - 59 vuotta

32

8.04 %

21

5.28 %

53

13.32 %

60 - 69 vuotta

25

6.28 %

29

7.29 %

54

13.57 %

70 - 74 vuotta

17

4.27 %

10

2.51 %

27

6.78 %

75 - 79 vuotta

5

1.26 %

5

1.26 %

10

2.51 %

80 - 84 vuotta

5

1.26 %

6

1.51 %

11

2.76 %

85 - 89 vuotta

1

0.25 %

3

0.75 %

4

1.01 %

90 - 110 vuotta

0

0.0 %

1

0.25 %

1

0.25 %

summa

202

50.75 %

196

49.25 %

398

100.0 %

 

Halikko-tiedotteen kesäasukasjakelu Angelniemelle on 72 taloutta. Tarkempaa tietoa kesäasukkaiden määrästä ei tällä hetkellä ole.

 

Palvelut

 

Meri-Halikon koulu on noin 60 pienen ja ison ihmisen työpaikka. Koulussa on kolme perusopetusryhmää. Luonnonkauniissa maisemassa koulu on toiminut jo yli 122 vuotta. Meri-Halikon koulu on vahvasti erikoistunut olemaan tavallinen, turvallinen kyläkoulu. Tosin yhteydet maailmaan pidetään auki aktiivisella kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Koulun yhteydessä on jääkiekkokaukalo ja viereisessä kyläyhdistyksen omistamassa Seurojentalossa on pienehkö 80 m2 kokoinen sisäliikuntasali.

 

Halikon seurakunta on kirkollisten toimitusten kautta läsnä jäsentensä elämän iloissa ja suruissa. Yleisimpiä kirkollisia toimituksia ovat: kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Angelniemen kirkko on rakennettu 1772 Kemiön saaren pohjoispäähän upeaan niemeen. Kirkko rakennettiin turkulaisen rakennusmestarin Matti Åkerblomin johdolla. Se on pitkäkirkko, johon kuuluvat kirkkolaivan lisäksi sitä matalammat ja toisiaan vastapäätä olevat sakaristo ja asehuone. Kirkon yhteyteen rakennetussa länsitornissa on kolme kelloa, jotka olivat käytössä jo vuosina 1738, 1824 ja 1844.

Angelniemen seurakuntatalo sijaitsee Kokkilassa, lähellä lossirantaa (os. Päivöläntie 8). Seurakuntatalo on vaalea, pinnaltaan rapattu, kookas rakennus mäen päällä. Seurakuntasalista avautuu näkymä merelle ja tilaa on 70 hengelle.

Halikon seurakunnan leirikeskuksessa Kesä-Angelassa järjestetään erilaisia leirejä ja retkipäiviä. Perinteeksi ovat tulleet myös juhannusjuhla ja loppukesällä vietettävä lähetysjuhla.

Kesällä Kesä-Angelassa on keskiviikkoisin saunailta, joka päättyy yhteiseen iltahetkeen. Kahvia, mehua ja pullaa on tarjolla pientä maksua vastaan ja omia makkaroita voi myös paistaa.

 

Angelniemen muut palvelut ovat vähäiset. Oma auto on lähes välttämättömyys. Linja-autoliikennettä on muutama vuoro päivässä ja lähinnä kouluaikaan. Halikon kunnan järjestämä palvelutaksi liikkuu kerran viikossa tilausten mukaan. Kauppa-asiat hoidetaan Halikossa tai Salossa. Kirjastoauto liikkuu alueella viikoittain.

 

Toiminta

 

Angelniemi lienee tunnetuin suunnistusseurastaan Angelniemen Ankkurista, joka nousi maailman kärkieliittiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.

 

Kylältä löytyy monenlaista toimintaa joka luonnollisesti painottuu kesäaikaan.

Mukava keväinen tapahtuma on Halikon kirkkovenesoutu, josta on muodostunut jo vakiintunut alkukesän merellinen tapahtuma.

Ankkuribaarin pihassa järjestettiin v. 2007 muinaismarkkinat, jotka saavuttivat suuren suosion sekä käsityöläisten että kävijöiden keskuudessa. Kesäkuussa 2008 muinaismarkkinat saavat jatkoa.

Angelniemen kyläyhdistys on järjestänyt laituritanssit jo noin kymmenen vuoden ajan – ja tunnelmaa löytyy: tango merellä soi kun hopeinen kuu luo merelle siltaa.

 

Lossirannassa on venesatama, uimala, Ankkurikellari ja Angelniemen Ankkuribaari.

Venesatamassa on muutama vieraspaikka.

Halikon kunta aloittaa uimalan saunarakennuksen uudelleenrakentamisen v. 2008 Ankkurikellari, kokous- ja majoitustilaksi muutettu vanha meijerin juustokellari, toimii koulutuskeskuksena ja kokoustilana. http://www.ankkurikellari.fi/

Angelniemen Ankkuribaari on mukava kesäinen kohtaamispaikka, josta saa juotavaa, pientä suolaista purtavaa – ja jäätelöt lossia odotellessa.

Kokkilan uimala on monenlaisessa käytössä: Salon Seudun Avantouimarit vuokraavat sitä talvikauden ja järjestivät laajaa kiinnostusta saavuttaneet avantouintikisat v. 2006 ja 2007.

Ahkerassa käytössä on Angelniemen seurojentalo, jonka kyläyhdistys osti Halikon kunnalta v. 2000. Talossa on viehättävää vanhanajan nuorisoseuratunnelmaa – ja näyttää siltä että samassa hengessä talo pystytään pitämäänkin kyläläisten käytössä.

 

Angelniemen alueen yhdistykset:

Harrastustoiminta:

Angelniemen kyläyhdistys

Kansalaisopisto, kuvataide

Angelniemen Martat

Kansalaisopisto, piano

Angelniemen – Pöylänseudun Martat

MLL nuortenillat, liikuntatilaisuudet

Angelniemen MLL

Bändi-illat

Angelniemen SPR

Kalastus, metsästys

Angelniemen Ankkurit

Suunnistus

Salon seudun avantouimarit

Uinti, avantouinti

Halikon Kirkkoveneyhdistys

Rivitanssi

Angelniemen VPK

Huviveneily

Angelniemen metsästysseura

 

MTK Angelniemen yhdistys

 

Olemme myös yhteistyössä Wartsalan kylätoimikunnan kanssa

 

Yritykset

 

Tällä hetkellä Angelniemellä toimivia yrityksiä:  INOA  yrityshaku

 

TULEVAISUUS

Yleistavoite: millainen kylä on 10 vuoden päästä?

Angelniemi on 10 vuoden päästä uuden Salon kaupungin seutukunnallisesti kiinnostava merihenkinen virkistys- ja harrastuskohde. Angelniemi tarjoaa asukkailleen rauhallisen ja turvallisen asuinympäristön, joka kehittyy asukkaiden omilla ehdoilla.

 

Nelikenttäanalyysi

Kyläkyselyn pohjalta tehty alustava nelikenttäanalyysi Angelniemen alueesta:

Vahvuudet

Merellinen ja kaunis maalaismaisema.

Turvallinen asuinympäristö lähellä Halikkoa ja Saloa.

Uhat

Olemassa olevat palvelut supistuvat entisestään

Kylän väestö vanhenee

Uusien asukkaiden saaminen

Mahdollisuudet

Kylän kaikenpuolinen kehittäminen

Heikkoudet

Kylän määrätietoinen suunnittelu on ollut jo pitempään unohduksissa. Edellinen aktiviteetti on osayleiskaavan tekeminen 1980-luvulla Halikon kunnan toimesta.

 

 

KEHITTÄMISTAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Yhdistyksen tarkoituksena on Angelniemen kaikenpuolinen kehittäminen.

a. Seurata nykyisen palvelutason kehittymistä ja toimia sen kehittymisen edellytysten luomiseksi.
b. Toimia nykyisen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja uuden elinkeinotoiminnan hankkimiseksi.
c. Toimia asuntotuotannon ja asukasluvun lisäämiseksi.
d. Tehdä esityksiä ja aloitteita Halikon kunnan viranomaisille Angelniemeä koskevissa asioissa.
e. Toimia asukkaiden yhteishengen ja viihtyvyyden lisäämiseksi järjestämällä yhteisiä keskustelu- koulutus ja huvitilaisuuksia ja osallistumalla muiden yhdistysten kanssa tällaisiin tapahtumiin.

Ympäristö

Kyläyhdistyksen tavoitteena on edistää lähiympäristömme suojelua jakamalla tietoa ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.  Yleistavoitteena kyläyhdistyksellä on merellisen ominaisleimamme suojeleminen ja rikastuttaminen, jotta meillä on täällä jatkossakin hyvä asua.

Lähiympäristömme viihtyvyys on meidän kaikkien kyläläisten yhteinen asia, jossa me kukin voimme tehdä osuutemme varsin pienillä panoksilla.


Vesistönsuojelu

Arkipäivän vesiensuojelulla pyrimme pienentämään kotitalouksien ravinnepäästöt minimiin. Tässä ohjeita, jotka auttavat suojelemaan yhteistä vesistöämme:

Jokamiehen vesiensuojeluohjeet [1]

Näin ennaltaehkäiset leväkukintoja ja vesien pilaantumista.

HALIKONLAHTI Green art trilogy

Halikonlahti Green Art is a collection of art exhibits which winds round the Bay of Halikko. This is a project which unites art with protection of the environment. The ecological thinking inherent in the exhibited works combines creative energy with aestheticism and ethics.

Pidä saaristo siistinä

Pidä Saaristo Siistinä ry haluaa muis­tuttaa kaikkia vesillä liikkuvia luonnon moni­muo­toi­suudesta ja puhtaammasta huomisesta. Tavoitteena on yksinkertaisin ja selkein neuvoin lisätä ympäristövastuuta, sillä lähtökohdat ympäristöä kunnioittavaan elämäntapaan ja käyttäytymiseen ovat jo olemassa.

 


Jätteenkäsittely

JÄTEOPPAAT [2]

Kodin jäteopas

Täysin uudistettu kodin jäteopas jossa on tietoa monista kodin jätehuoltoon liittyvistä asioista.

Kompostointiopas

Yleistä tietoa kompostoinnista. Sisältää myös lajitteluohjeen sekä lämpökompostorin rakennusohjeen.

Kodin jäteopas (kiertävät keräykset)

Kiertävät keräykset 2007, ohjeet ja aikataulut.

Taloyhtiön jäteopas

Taloyhtiön jäteopas tarjoaa kiinteistön jätehuollosta vastaavalle käytännön ohjeita jätehuollon järjestämiseen.

Rakennus- ja remonttitöiden sekä maatilojen jäteopas

Tästä oppaasta löydät tarkat ohjeet rakennus- ja remonttitöissä sekä maatiloilla syntyneiden jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun.

Hyötyjätteiden lajitteluohjeet

Hyötyjätteiden lajittelu- ja vastaanotto-ohje

Yrityksen jäteopas

Esite yritystoiminnan jätehuollosta


 

Liikenne

Kyläyhdistyksen tavoitteena on parantaa liikennejärjestelyjä Angelniemen alueella. Julkiset liikennepalvelut tulee taata jatkossakin ja turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Liikkuminen

Jokainen voi vaikuttaa oman liikkumisensa aiheuttamiin ympäristöhaittoihin.

Joukkoliikenne

www.vainionliikenne.fi

Halikon taksi

Kimppakyydit

fi.wikipedia.org/wiki/Kimppakyyti

 

Maisemanhoito

Kyläyhdistyksen tavoite on korostaa kunkin kyläläisen vastuuta yhteisen kylämaisemamme kauneudesta ja hoidosta. Näin meillä on täällä jatkossakin viihtyisää asua ja maisemamme on iloksi vierailijoillekin.

Perinnemaisemat

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää perinne- ja kulttuurimaiseman hoidon nykytilaa kehittämällä perinnemaisemien hoitoon ja säilyttämiseen tähtääviä hankkeita, osallistumalla tutkimus- ja opetustyöhön sekä tarjoamalla neuvontaa.

Tienvarret

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Rakennusperintö

Pihapiirit

Puutarhan hoito

 

Virkistyskäyttö

Kyläyhdistyksen tavoitteena on edistää alueen vaihtelevan luonnon virkistyskäyttöä sitä kuitenkaan vahingoittamatta. Angelniemi voisi pitemmällä aikavälillä olla uuden Salon kaupungin seutukunnallisestikin kiinnostava merihenkinen virkistys- ja harrastuskohde.

Luontoliikunta

Tavoitteena on saada aikaan Angelniemen alueen reittikartta, jossa on merkittynä luonnossa liikkumiseen tarkoitetut alueet. Liittymät seutukunnan muihin reitteihin luovat kiinnostavan kokonaisuuden, joka varmasti houkuttelee matkailijoita muualtakin.

(Luontopolku, kevyen liikenteen reitit, vesialueet)

Suunnistaminen

Angelniemen Ankkuri - suunnistusseura

Retkeily

Jokamiehenoikeudet

Kävelyreitit, pyöräily, veneily

Kyläkävely on jo perinteinen tapahtuma, joka järjestetään yhdessä Wartsalan kylätoimikunnan kanssa. Tarkoituksena on vuosittain kevään kynnyksellä tehdä koko perheelle suunnattu kävelyretki eri kohteisiin alueella.

Angelniemi hölkkää

Vesiurheilu

Uinti, avantouinti, soutu, purjehdus

Vierasvenesatama

Tavoitteena on ranta-alueen kehittäminen yhdessä Halikon kunnan ja alueen toimijoiden kanssa.

Uimala

- Grillikatos

- Leikkipuisto

- Minigolf

- Polttoaineen myynti

- Septitankki

Talviurheilu

Hiihto, luistelu

Sisäliikunta

Seurojentalo pyritään saamaan mahdollisimman laajaan käyttöön liikuntatilana. Mahdollisuuksia olisivat esim. sähly, sulkis, pöytätennis, biljardi, tikka yms.

Luonnon hiljaisuus (katoava luonnonvara)

Eräkerho on aloittanut nuotiopaikan tekemisen, tätä toimintaa tulisi edistää (Karro)

Luontoharrastukset

Veneily, kalastus, metsästys, leiriytyminen

 

Rakentaminen

Kyläkaava ja tonttipolitiikka

Tulevaisuuden rakentamista ajatellen kyläkaava olisi hyvä keino edistää yhteisömme pitkäjänteistä suunnittelua kylän omilla ehdoilla.

Tässä esimerkki Lohjansaaresta: http://www.luke.fi/Lohjansaaren_nettiversio.pdf

Kunnallistekniikka 

- Viemärihankkeen jatkosuunnittelu

- Tiestö

- Kevyenliikenteen väylät

Palvelut

Salon seudun palveluhakemisto

Salon Seudun Kehittämiskeskuksen tuottama Salon seudun palveluhakemisto sisältää yhteystietoja Salon seudun kunnan alueella asuville ja toimiville yksityisille henkilöille ja yhteisöille tarkoitetuista palveluista. Hakemiston tarkoituksena on helpottaa seutukunnan palvelutarjontaa koskevan tiedon löytämistä ja ohjata tiedonhakija, jos suinkin mahdollista, etsimään tarkempaa tietoa palveluntarjoajan omilta www-sivuilta.

Angelniemen julkiset palvelut

Kirkko

Seurakuntatalo

Koulu

Päivähoito

Terveydenhuolto

Harrastukset

Liikenne

Juhlatilat ja majoitus

Ankkurikellari

Seurojentalo

Ravintolapalvelut

Angelniemen Ankkuribaari

Toiminta (www.angelniemi.fi)

Yhdistykset

Tapahtumakalenteri

Kesätori, muinaismarkkinat, juhlat, perinnetapahtumat, näyttelyt, konsertit, kerhot, talkoot, urheilutapahtumat, retket

Nähtävyydet

Kirkkovahan kivi

Angelniemen kirkko

Pirunvuoren Hiidenkirnu, Vartsala

Linnamäki, Pöylä

 

Kyläsuunnitelman seuranta ja ylläpito

Kyläsuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelma on luettavissa kyläyhdistyksen kotisivulla ja se päivitetään sinne aina kyläyhdistyksen hallituksen toimesta.

 [1] Jokamiehen vesiensuojeluohjeet Suomen luonnonsuojeluliitto

[2] Rouskis, esitteet ja lomakkeet